VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU OD 1.4.2016
Ochrana osobních údajů  (GDPR) od 25.5.2018
 

Teplická 137, 405 05 Děčín IX
IČ: 227 99 681, DIČ: CZ 227 99 681
www.sanybet.cz | info@sanybet.cz

Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.sanybet.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.sanybet.cz, který provozuje společnost Sanybet s.r.o., se sídlem Teplická 137, 405 05 Děčín 9, IČ: 227 99 681

  2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:
   Firma: Sanybet s.r.o.
   Sídlo: Teplická 137, 405 05 Děčín 9
   IČ: 227 99 681, DIČ: CZ22799681
   e-mail: info@sanybet.cz
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32241 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost Sanybet s.r.o.“)

  3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

  4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami NOZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 NOZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 NOZ nepoužijí).

  5. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

  6. Prodávající upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno nejen pro použití v domácnosti, ale je vhodné k použití i pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod., není li v popisu zboží nebo kupní smlouvě uvedeno jinak. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dána, je-li vada způsobena používáním předmětu koupě v rozporu s jeho určeným použitím.

Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

  1. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

  3. Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není doprava, stěhování ani montáž zboží, není-li to výslovně uvedeno v objednávce. Informace o zboží dostupné na www.sanybet.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

  5. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné, jehož aktuální výše je vždy uvedena na www.sanybet.cz.

  6. Ceny v e-shopu,kamenných prodejnách a na výstavách se mohou lišit.

  7. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu eshop@sanybet.cz. Takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Faktura bude zákazníkovi dodána v elektronické podobě po doručení zboží. Změna fakturačních a doručovacích údajů na faktuře není po doručení objednávky možná.

  8. Při žádosti zákazníka o přesný termín doručení zboží může být ke kupní ceně připočítán poplatek ve výši 300,– Kč.

  9. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu až do výše 50% celkové ceny objednávky.

Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

  1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu, příp. též poplatek podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek.

  2. Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

  3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

  4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, příp. též poplatek podle čl. čl. 2.7 těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

  6. Podle obchodních podmínek fi.SANYBET s.r.o. má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

 

  1. V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím formuláře dostupného na www.sanybet.cz poskytovaného prodávajícím nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese info@sanybet.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, vyjma nákladů na dodání (to znamená náklady na dopravu a popřípadě i dobírku) budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá.

Platební podmínky

  1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného a příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek.

  2. Kupující může uhradit kupní cenu, dobírku a dopravné příp. též poplatek podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní společnosti, je-li zboží zasíláno na dobírku.

Termín dodání a doprava

  1. Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–15:30 hod..Mimo pracovní dny (sobota,neděle) s příplatkem 100%,(nebude-li domluveno jinak) nejpozději ve lhůtě dle potvrzené objednávky, a úplném zaplacení kupní ceny a příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek, nebo ve lhůtě dle potvrzené objednávky v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce za první uzamykatelné dveře, pokud to podmínky umožňují a pokud není v objednávce uvedeno jinak.

  2. Zásilky jsou zasílány prostřednictvím přepravních společností nebo vlastní dopravou prodávajícího.

  3. Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím emailu s uvedením čísla objednávky. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím emailu s uvedením čísla objednávky. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 NOZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

  2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 NOZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

  3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

  4. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Barva/dekor použitého materiálu u vnitřních ploch výrobku se může lišit od barvy/dekoru vnějších ploch výrobku.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

  6. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

  7. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u zboží uvedena delší lhůta, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

  8. Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení NOZ následující:

   1. výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

   2. při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

   3. při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

  9. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník vypíše reklamační formulář, který je ke stažení na internetové stránce prodávajícího www.sanybet.cz a doručí jej elektronickou poštou prodávajícímu na reklamace@sanybet.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety dopravce.

  10. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, nebo prostřednictvím kterékoliv prodejny prodávajícího v České republice. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: (i) vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.sanybet.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

  11. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

  12. V případě atypického zboží ve smyslu ust. § 1837 z.č. 89/2012 Sb. písmeno d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.(atypické rozměry nábytku,matrací,lůžkovin atd.).Spotřebiteli v těchto případech zaniká právo na vrácení zboží.Netýká se matrací,roštů a jednolůžek o standardním rozměru 90x200.

  13. Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

  2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.sanybet.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

  3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

  4. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

  2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

   1. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

   2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

   3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

   4. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále přepravní společnosti z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.

   5. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

  3. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

  4. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

             

           Formuláře ke stažení zde:

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

          Ochrana osobních údajů (GDPR) zde:  

             Ochrana osobních údajů WEB (2).pdf (210,7 kB)